„Játssz velünk és nyerj fél éves Nők Lapja előfizetést“ Játékszabályzat

Az Egy Csepp Figyelem Alapítvány Játssz velünk és nyerj fél éves Nők Lapja előfizetést!“ elnevezésű Nyereményjátékának részvételi és játékszabályzata

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

A játék (a továbbiakban ”Játék”) szervezője az Egy Csepp Figyelem Alapítvány (1124 Budapest, 12 Csörsz u. 57.) a továbbiakban ”Szervező”. A játékban való részvétellel Ön megerősíti, hogy elolvasta a játékszabályzatot.

Ezt a Játékot semmilyen módon nem szponzorálja, nem támogatja, nem adminisztrálja a Facebook.

A játékban való részvétellel Ön megerősíti, hogy elolvasta a játékszabályzatot.

2. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék összesen 5 alkalommal kerül megrendezésre az alábbi időpontokban:

3. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

A Játékban 18. életévüket betöltött természetes személyek (a továbbiakban ”Játékos”) vehetnek részt, kivéve a Szervező alkalmazottai és ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1 pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

Személyenként legfeljebb egy jelentkezés lehetséges.

4. A JÁTÉK LEÍRÁSA

A Játékban történő részvételhez a Játékosnak a Szervező saját Facebook oldalán közzétett bejegyzés alatt hozzászólásában válaszolnia kell az alábbi kérdésre:

Megjegyzés: A játékban kizárólag a Szervező Facebook posztja alatt született hozzászólások vesznek részt.

5. NYEREMÉNY

5 db fél eves Nők Lapja előfizetés a Centrál Media felajánlásából

6. SORSOLÁS

Szervező a Játék időtartama alatt a játékban résztvevő Játékosok közül 2020. november 26., 27., 28., 29. és december 01 napján 14 óra 00 perckor, 3 (három) tagú sorsolási bizottság (a továbbiakban: ”Sorsolási Bizottság”) jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással sorsolja ki három nyertest, illetve egy tartaléknyertest.

A sorsolás helyszíne a Szervező székhelye (1124 Budapest, 12 Csörsz u. 57.)
A sorsoláson jelen lévő Sorsolási Bizottság tagjait a Szervező a munkatársai közül választja ki. A Sorsolási Bizottság biztosítja a sorsolás játékszabályzatnak megfelelő lebonyolítását, illetve a jegyzőkönyvben rögzíti a sorsolás menetét, így különösen a sorsolás időpontját, a kisorsolt nyereményt, a nyertes Játékos nevét, illetőleg a tartaléknyertes Játékos nevét.

A nyertest a Szervező a soroslát követően értesíti Facebook üzenet formájában. A nyertesnek a nyereményért válasz üzenetben kell jelentkeznie a kisorsolásakor részére küldött értesítéstől számított 30 napon belül.
Amennyiben a nyertes határidőben nem jelentkezik a nyereményért, úgy a soron következő tartaléknyertes válik jogosulttá a nyereményre. A tartaléknyertesre az előbbi értesítési és nyereményátadási szabályok az irányadóak.

A Szervező a nyertesek nevét (teljes név + város megjelölésével) a Facebook oldalán közzé teheti a sorsolást követően, ebben a Játékosok automatikusan beleegyeznek.

7. ADÓZÁS ÉS KÖLTSÉGEK

A Nyereménytárgyat terhelő adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adókötelezettségének rendezésén kívül a nyereménytárggyal kapcsolatban további kötelezettség nem terheli.

A Nyeremény kézbesítésével járó futárköltséget, postaköltséget szintén a Szervező viseli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek (pl. a Nyeremények átvételének helyszínére történő utazás költségei, hazautazás üzemanyagának költsége) a Játékost terhelik.

8. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL

A résztvevők a Játékkal és a Nyereményekkel kapcsolatos további információért az marketing@egycseppfigyelem.hu e-mail címre írhatnak.

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények kézbesítésének Szervezőn kívül álló okból való elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

Bármilyen a Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

Amennyiben a Nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a Nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.

Az adatok kezelője a Szervező, aki a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

Az adatszolgáltatás önkéntes. Az adatok feldolgozását a Szervező végzi. A Szervező a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.

A Szervező a Nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállal.

A Nyereményen feltüntetett logók a Nyeremény gyártójának bejegyzett védjegye.

Adatvédelmi tájékoztató

Budapest, 2020.11.24.