Az Egy Csepp Figyelem Alapítvány Nyereményjátékának részvételi és játékszabályzata

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

A játék (a továbbiakban ”Játék”) szervezője az Egy Csepp Figyelem Alapítvány (1124 Budapest, 12 Csörsz u. 57.) a továbbiakban ”Szervező”. Ezt a Játékot semmilyen módon nem szponzorálja, nem támogatja, nem adminisztrálja a Facebook.

A Játékban való részvétellel Ön megerősíti, hogy elolvasta a játékszabályzatot.

2. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Szervező a Játékot a saját és hivatalos Instagram vagy Facebook oldalain meghirdetett Instagram/Facebook hírfolyamban vagy Instagram/Facebook Stories sorozatban teszi közzé. A Szervező az adott Játék időtartamáról és konkrét feltételeiről a játékhoz kapcsolódó Instagram/Facebook-posztban ad tájékoztatást.
A szervező hivatalos Facebook oldala: https://www.facebook.com/egycseppfigyelemalapitvany
A szervező hivatalos Instagram oldala: https://www.instagram.com/egycseppfigyelem/

3. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

A Játékban 18. életévüket betöltött természetes személyek (a továbbiakban ”Játékos”) vehetnek részt, kivéve a Szervező alkalmazottai és ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1 pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

Személyenként legfeljebb egy jelentkezés lehetséges.

4. A JÁTÉK LEÍRÁSA

A Játékban történő részvételhez a Játékosnak a Szervező saját és hivatalos Facebook/Instagram oldalán közzétett bejegyzés alatt hozzászólásában válaszolnia kell a feltett kérdésre.

Megjegyzés: A játékban kizárólag a Szervező Facebook/Instagram posztja alatt született hozzászólások vesznek részt.

5. NYEREMÉNY

Szervező az adott Játék nyereményét a Játék meghirdetésével egyidejűleg, az adott Instagram vagy Facebook posztban teszi közzé (a továbbiakban: Nyeremény).

6. SORSOLÁS

A Szervező az adott Játék időtartama alatt érvényesen résztvevő Játékosok közül a véletlenség elve alapján sorsolással, a commentpicker.com alkalmazás segítségével választja ki a nyertes Játékost (továbbiakan Nyertes) A Szervező a sorsoláson tartaléknyertes Játékost sorsol, akik a sorsolás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, abban az esetben, ha a nyertesek, vagy a sorrendben előttük lévő tartaléknyertesek a jelen játékszabályzatban foglaltak alapján nem válnak jogosulttá a nyereményre.

A Nyertest a Szervező a sorsolást követően értesíti Facebook komment formájában. A Nyertesnek a nyereményért Facebook/Instagram üzenetben kell jelentkeznie az értesítéstől számított 30 napon belül.

A Szervező a nyertes nevét (teljes név + város megjelölésével) a Facebook oldalán közzé teheti a sorsolást követően, ebbe a Nyertes  automatikusan beleegyezik.

7. ADÓZÁS ÉS KÖLTSÉGEK

A Nyereménytárgyat terhelő adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adókötelezettségének rendezésén kívül a nyereménytárggyal kapcsolatban további kötelezettség nem terheli.

A Nyeremény kézbesítésével járó futárköltséget, postaköltséget szintén a Szervező viseli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek (pl. a Nyeremények átvételének helyszínére történő utazás költségei, hazautazás üzemanyagának költsége) a Nyertest terhelik.

8. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL

A résztvevők a Játékkal és a Nyereményekkel kapcsolatos további információért az marketing@egycseppfigyelem.hu e-mail címre írhatnak.

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények kézbesítésének Szervezőn kívül álló okból való elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

Bármilyen a Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

Amennyiben a Nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a Nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.

Az adatok kezelője a Szervező, aki a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

Az adatszolgáltatás önkéntes. Az adatok feldolgozását a Szervező végzi. A Szervező a Játékos és a Nyertes személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos és Nyertes előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.

A Szervező a Nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállal.

A Nyereményen feltüntetett logók a Nyeremény gyártójának bejegyzett védjegye.

Adatvédelmi tájékoztató

Budapest, 2023.11.28.