Kék Kör Túra Játékszabályzat

Az Egy Csepp Figyelem Alapítvány „Gyűjtsd a kilométereket a virtuális Kék kör túrán és nyerj felnőtt mountain bike kerékpárt!” elnevezésű Nyereményjátékának részvételi és játékszabályzata

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

A nyereményjáték (a továbbiakban ”Játék”) szervezője az Egy Csepp Figyelem Alapítvány (1124 Budapest, 12 Csörsz u. 57.) a továbbiakban ”Szervező”. A játékban való részvétellel Ön megerősíti, hogy elolvasta a játékszabályzatot.

2. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2021. november 08-a 8:00 – 2021. november 14-e 17:00 óráig tart.

3. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

A Játékban 18. életévüket betöltött természetes személyek (a továbbiakban ”Játékos”) vehetnek részt, kivéve a Szervező alkalmazottai és ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1 pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

Személyenként több jelentkezés is lehetséges, naponta egyszer, a játék teljes időtartama alatt összesen legfeljebb 7 alkalommal.

4. A JÁTÉK LEÍRÁSA

A Játékban történő részvételhez a Játékosnak 2021. november 08-a 8:00 – 2021.
november 14-e 17:00 óra között pontos név, település, pontos e-mail cím és az
aznapi dátum megadása mellett meg kell adnia, hogy a jelentkezés napján
gyalogosan, vagy futva mekkora távolságot tett meg, méter (m) mértékegységben
megadott értékkel.

Naponta legfeljebb egy jelentkezés lehetséges, a játék teljes időtartama alatt
összesen 7 alkalommal.

Az adatok megadása mellett a játékra jelentkezni az alábbi oldalon lehet:

Kék kör túra

A játék célja a mindennapi mozgás népszerűsítése, így a távolságra vonatkozóan nincs sem minimum, sem maximum követelmény, annak mértéke nem növeli a nyerési esélyeket.

5. NYEREMÉNY

Fődíj:
1 db 50.000 Ft értékű roller

Különdíj:
2 db Dcont ETALON vércukormérő készülék
1 db BEURER Onpack vérnyomásmérő készülék
2 db aktivitásmérő szenzor a Beurer Medical Hungary

6. SORSOLÁS

Szervező a Játék időtartama alatt a játékban résztvevő Játékosok közül 2021. november 14. napján 17 óra 15 perckor, 3 (három) tagú sorsolási bizottság (a továbbiakban: ”Sorsolási Bizottság”) jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással sorsolja ki a nyertest, illetve egy tartaléknyertest.

A sorsolás helyszíne a Szervező székhelye (cím: 1124 Budapest, 12 Csörsz u. 57.)

A sorsoláson jelen lévő Sorsolási Bizottság tagjait a Szervező a munkatársai közül választja ki. A Sorsolási Bizottság biztosítja a sorsolás játékszabályzatnak megfelelő lebonyolítását, illetve a jegyzőkönyvben rögzíti a sorsolás menetét, így különösen a sorsolás időpontját, a kisorsolt nyereményt, a nyertes Játékos nevét, illetőleg a tartaléknyertes Játékos nevét.

A nyertest a Szervező 2021. november 15. napján értesíti e-mail üzenet formájában. A nyertesnek a nyereményért válasz üzenetben kell jelentkeznie a kisorsolásakor részére küldött értesítéstől számított 30 napon belül. Amennyiben a nyertes határidőben nem jelentkezik a nyereményért, úgy a soron következő tartaléknyertes válik jogosulttá a nyereményre. A tartaléknyertesre az előbbi értesítési és nyereményátadási szabályok az irányadóak.

A Szervező a nyertes nevét (teljes név + város megjelölésével) az Egy Csepp Figyelem Alapítvány Facebook oldalán, valamint a www.egycseppegeszsegfeszt.hu weboldalon a sorsolást követően közzé teheti, valamint 2021.11.14-én 17:15-kor kezdődő, Egy Csepp Figyelem Alapítvány Facebook oldalán közvetített élő videóban bemondhatja. A Játékosok a Játékban való részvétellel ebbe automatikusan beleegyeznek.

7. ADÓZÁS ÉS KÖLTSÉGEK

A Nyereménytárgyat terhelő adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adókötelezettségének rendezésén kívül a nyereménytárggyal kapcsolatban további kötelezettség nem terheli. A Nyeremény kézbesítésével járó futárköltséget, postaköltséget szintén a Szervező viseli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek (pl. a Nyeremények átvételének helyszínére történő utazás költségei, hazautazás üzemanyagának költsége) a Játékost terhelik.

8. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL

A résztvevők a Játékkal és a Nyereményekkel kapcsolatos további információért az vilagnap@egycseppfigyelem.hu e-mail címre írhatnak.

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Játék 2020. november 9-e 8:00 – 2020. november 15-e 17:00 óráig tart.

A megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények kézbesítésének Szervezőn kívül álló okból való elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

Bármilyen a Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

Amennyiben a Nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a Nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.

Az adatok kezelője a Szervező, aki a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

Az adatszolgáltatás önkéntes. Az adatok feldolgozását a Szervező végzi. A Szervező a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.

A Szervező a Nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállal.

A Nyereményen feltüntetett logók a Nyeremény gyártójának bejegyzett védjegye.

 

Adatvédelmi tájékoztató

Budapest, 2021.11.02.